Passipoularidou’s Weblog

Ιουλίου 3, 2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-Ο ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Κ. ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΙΤΗΣΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ,ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Ο.ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — Ετικέτες: — passipoularidou @ 9:31 μμ
Picture

   Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 16896/2-6-2011 αίτησης-καταγγελίας του (που είναι ήδη ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της παράταξης), ο επικεφαλής της Α.Δ.Κ. κατέθεσε στο Δήμο Διονύσου και την πιό κάτω υπ’ αρ. πρωτ. 20885/29-6-2011 σχετική αίτηση-αναφορά του, ζητώντας την αποκατάσταση της νομιμότητας σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση του καταστήματος που ευρίσκεται στην είσοδο της Δροσιάς και επί της λεωφόρου Θησέως.  
                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
                       ΥΠ’ ΟΨΙΝ:   ΚΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΚΑΙ   ΚΟΥ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΔΡΟΣΙΑΣ

                                                                      ΑΙΤΗΣΗ –  ΑΝΑΦΟΡΑ

Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Διονύσου

    ΘΕΜΑΠαρανομίες που αφορούν την προέγκριση αδειοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος που ανεγέρθηκε βάσει της ….οικοδομικής αδείας της Πολεοδομίας Καπανδριτίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ: α)  Η υπ’ αρ. πρωτ. 10391/28-4-2011 αίτησή μου.

               β) Η υπ’ αρ. πρωτ. 16896/2-6-2011 αίτηση-καταγγελία μου.

γ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 118/16-6-2011 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

Κε   Καλαφατέλη, Κε  Ροΐδη

Με το σχετικό β, ολόκληρο το περιεχόμενο του οποίου επικαλούμαι εν προκειμένω, ζήτησα, μεταξύ άλλων, να ενεργήσετε γιά τον πειθαρχικό είτε και ποινικό έλεγχο των κ.κ. Ιωαννίδη και Τεχλικίδη, καθώς και της κας  Μήλα, οι οποίοι, ως πρόεδρος, μέλος και αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς ψήφισαν να χορηγηθεί (και χορηγήθηκε) προέγκριση άδειας λειτουργίας του εν θέματι καταστήματος.
Οι ως άνω κύριοι και κυρία συνυπέγραψαν και μου απέστειλαν το σχετικό γ, ως «απάντηση» στο σχετικό β, κατά παράβαση της στοιχειώδους αρχής της διοικητικής δεοντολογίας, βάσει της οποίας είναι ανεπίτρεπτη η ταυτοπροσωπία καταγγελλομένου και ελέγχοντος, αφού, σ’ αυτή τη περίπτωση, ελλείπει, πρόδηλα, το τεκμήριο της αμεροληψίας.
Γι’ αυτό, επανέρχομαι και ζητώ από εσάς να επιληφθείτε σχετικά, (έκαστος ή ομού) όλων ανεξαιρέτως των αιτημάτων-ζητημάτων που έθεσα, και θέτω και πάλι διά της παρούσης, ενώπιόν σας με το σχετικό β.
Επαναλαμβάνω, όπως επεσήμανα και στο σχετικό β, ότι απαραίτητη προϋπόθεση γιά τη χορήγηση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος είναι η νομιμότητα των σχετικών εγκαταστάσεων από πολεοδομική άποψη, δηλαδή οι εγκαταστάσεις αυτές να εναρμονίζονται προς την οικεία οικοδομική άδεια.
Η εναρμόνιση οικοδομικής αδείας-περατωμένων οικοδομικών κ.λπ. εγκαταστάσεων πιστοποιείται νομίμως με τη διαδικασία του άρθρου 7 παρ. 5 του Π.Δ. της 8/13-7-1993 (ΦΕΚ 795 Δ΄), που αφορά τη θεώρηση της οικοδομικής άδειας προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί-υδροδοτηθεί η οικοδομή.
Σημειωτέον, επίσης, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ιδίου Π.Δ., η αποπεράτωση των προβλεπομένων από την οικοδομική άδεια εργασιών πιστοποιείται νομίμως μόνο με την πιό πάνω θεώρησή της.
Εν όψει των ανωτέρω, μη υφισταμένης της εν λόγω θεώρησης, οι οικοδομικές κλπ κατασκευές, που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια, δεν είναι νόμιμα πιστοποιημένες ούτε σε ό,τι αφορά την αποπεράτωσή τους ούτε σε ό,τι αφορά την εναρμόνισή τους με την οικοδομική άδεια. Και, βεβαίως, μη υφισταμένης της άνω θεώρησης, η οικοδομή δεν ημπορεί νομίμως ούτε να ηλεκτροδοτηθεί (από τη Δ.Ε.Η.) ούτε να υδροδοτηθεί (από το Δήμο).
Αυτά τα ζητήματα τα έχω ήδη επισημάνει στο σχετικό β, καθώς και ότι η εν θέματι οικοδομική άδεια δε φέρει θεώρηση ηλεκτροδότησης-υδροδότησης.
Όταν η υπ’ όψιν θεώρηση της οικοδομικής άδειας γίνεται κατόπιν αυτοψίας της πολεοδομίας, τα δικαιολογητικά είναι αυτά του άρθρου 7 παρ. 5.α. του Π.Δ. της 8/13-7-1993, ενώ, όταν η θεώρηση αυτή γίνεται χωρίς την πιό πάνω αυτοψία (δηλαδή, πρακτικά, στο 100% των περιπτώσεων), απαιτείται, επί πλέον, και η υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού της εγκυκλίου 28116/29-3-1991 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Στην τεχνική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού, που υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση, αυτός αναφέρει «ότι το περιτύπωμα της οικοδομής στο χώρο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου έγιναν όπως προβλέπεται από την άδεια»
Στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικοδομής, που υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση, αυτός δηλώνει ότι «έλαβε γνώση της πιό πάνω έκθεσης του επιβλέποντος μηχανικού, ότι συμφωνεί με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν και ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη γιά κάθε εργασία που θα εκτελεσθεί πέραν των αναφερομένων στην πιό πάνω έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού».
Στο σχετικό γ διαλαμβάνεται ανακριβώς ότι, γιά την εν θέματι αδειοδότηση προσκομίστηκε άδεια οικοδομής θεωρημένη από την Πολεοδομία. Η μόνη θεώρηση που υπάρχει στην προσκομισθείσα άδεια αφορά «ΜΟΝΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ» και ΟΧΙ την ηλεκτροδότηση-υδροδότηση του κτίσματος.
Γιά τους πιό πάνω λόγους, με το σχετικό α, αρχικά ζήτησα το στοιχειώδες: Βεβαίωση της επιβλέπουσας μηχανικού (-ών), ότι έχουν εφαρμοστεί ορθά τα σχέδια της οικοδομικής άδειας τόσο σε ό,τι αφορά το κτίσμα όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.
Δυστυχώς, η αίτηση αυτή «πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων», δεδομένου ότι, ακόμη και σήμερα, παραμένει αναπάντητη.
Η προεκτεθείσα κατάσταση των πραγμάτων συνεπάγεται, προφανώς, και θετική οικονομική ζημία του Δήμου.
Και, λέω προφανώς, διότι, ως πασίγνωστο, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και το ΤΑΠ, που συνιστούν έσοδα του Δήμου, πληρώνονται νόμιμα μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Άρα, εφ’ όσον το εν θέματι κατάστημα δεν προκύπτει να έχει ρευματοδοτηθεί νόμιμα, προφανώς δεν θα καταβάλλονται και τα νόμιμα τέλη καθαριότητας-φωτισμού, καθώς και το ΤΑΠ.
Εν όψει όλων των προεκτεθέντων, εκτός από τα αιτήματα-ζητήματα που διαλαμβάνονται στο σχετικό β και των οποίων, όλων ανεξαιρέτως, ζητώ να επιληφθείτε, ζητώ, επί πλέον, να μου απαντήσετε και στα κάτωθι ζητήματα, αναζητώντας και τις αντίστοιχες ευθύνες από τους υπευθύνους:

1. Εφ’ όσον οι οικοδομικές κ.λπ. κατασκευές και εγκαταστάσεις, που προβλέπονται στην εν θέματι οικοδομική άδεια,δεν είναι νόμιμα πιστοποιημένες ούτε σε ό,τι αφορά την αποπεράτωσή τους ούτε σε ό,τι αφορά την εναρμόνισή τους με την οικοδομική άδεια αυτή ( όπως θα συνέβαινε αν η οικοδομική άδεια ήταν νόμιμα θεωρημένη από την Πολεοδομία), πως χορηγήθηκε η εν θέματι προέγκριση σε ένα κατάστημα τυπικά μη αποπερατωμένο και ανέλεγκτο (εκτός των άλλων, ακόμη και σε ό,τι αφορά ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας, όπως, π.χ., στατική επάρκεια, πυροπροστασία, ανελκυστήρες, ηλεκτρικά, κ.λπ.), με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται περαιτέρω, δεδομένου και ότι το κατάστημα αυτό λειτουργεί και, μάλιστα, είναι χώρος συνάθροισης κοινού;

Σε περίπτωση που «σπάσει ο διάολος το ποδάρι του», δε θα κληθεί ο Δήμος, που προέβη στην εν θέματι αδειοδότηση, να πληρώσει «τα σπασμένα»;

2. Καταβάλλονται στο Δήμο τα νόμιμα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και ΤΑΠ;
Αν ναι, με ποιά νόμιμη διαδικασία;
Αν όχι, ποιός ευθύνεται;

3. Πως υδροδοτήθηκε από το Δήμο το εν θέματι κατάστημα, δεδομένου ότι, μη υφισταμένης της θεώρησης της οικοδομικής άδειας γιά ηλεκτροδότηση-υδροδότησηδεν είναι νόμω εφικτή η υδροδότησή του;
Σε περίπτωση παράνομης, κατά τα ανωτέρω, υδροδότησης του εν θέματι καταστήματος, ποιός ευθύνεται;

4. Όλα τα πιό πάνω, ως εμφανή και πρόδηλα, οι κ. κ. Ιωαννίδης-Τεχλικίδης και η κα Μήλα (ως δικηγόρος), προφανώς, και θα τα είδαν και θα τα κατάλαβαν.
Έχουν ή δεν έχουν ευθύνες που ψήφισαν γιά τη χορήγηση της εν θέματι αδειοδότησης;

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: