Passipoularidou’s Weblog

Μαρτίου 24, 2012

Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση Δήμου Διονύσου υπέβαλε προσφυγή, που κατατέθηκε στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 με θέμα «Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφεξής»

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 10:47 πμ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Picture

O επικεφαλής και ο δημοτικός σύμβουλος της Α.Δ.Κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδης και Διονύσιος Ζαμάνης, αντίστοιχα,  συνυπέβαλαν προσφυγή, που κατατέθηκε στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, με αρ. πρωτ. 96/21-3-2012, κατά της υπ’ αρ. 6403/6167/24-2-2012 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Με την Α.Π. οικ. 3291/3147/24-1-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (συνημμένο 1) απερρίφθη η υπ’ αρ. πρωτ. 49522/46343/27-12-2011 προσφυγή μας (συνημμένο 2) κατά της υπ. αρ. 257/12-12-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με θέμα «Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφεξής». (συνημμένο 3).Με την άνω απορριφθείσα προσφυγή μας προς τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την οποία προσκομίζουμε και ολόκληρο το περιεχόμενο της οποίας επικαλούμεθα και ενώπιον Σας, ζητήσαμε την ακύρωση της 257/2011 απόφασης του Δ.Σ. Διονύσου, διότι με αυτήν:α) Αποφασίστηκε, χωρίς καμμία απολύτως νόμιμη αιτιολογία, η επιβολή διαφοροποιημένου ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητος στους κατοίκους της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, με μοναδικό κριτήριο (για τη διαφοροποίηση αυτή) τη διαφορετικότητα στη Δημοτική Κοινότητα στην οποία διαμένουν, παραβιαζομένων, ως εκ τούτου, των αρχών της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας, που υπαγορεύουν την ίδια χρηματική παροχή για ίδια αντιπαροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

β)  Παραβιάζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας, επιπρόσθετα, και για τον λόγο ότι υπάρχει αναμφισβήτητος καιομολογημένος εν προκειμένω ελλειμματικός προϋπολογισμός, δηλαδή προϋπολογίζονται (για ολόκληρο το Δήμο) λιγότερα έσοδα, κατά 500.000 ευρώ περίπου, απ’ ότι τα έξοδα, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού.

Για την απόρριψη της εν λόγω προσφυγής μας, ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προέβαλε το κάτωθι «αιτιολογικό».

1. Ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Διονύσου τυγχάνει μιάς ιδιαιτερότητας, καθώς προήλθε από τη συνένωση επτά Δήμων, στους οποίους οι συντελεστές των τελών καθαριότητας-φωτισμού που ίσχυαν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους.

Αυτή η «αιτιολογία» δεν εδράζεται σε καμμία διάταξη νόμου ή εγκυκλίου.

Πουθενά, από καμία διάταξη νόμου ή εγκυκλίου, δεν προβλέπεται ότι, όταν υπάρχουν αποκλίσεις στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισμού των συνενούμενων δήμων, αυτές διατηρούνται ή και «συγκλίνουν σταδιακά».

Μοναδικό και απόλυτο κριτήριο καθορισμού του εν θέματι τέλους, σύμφωνα με το νόμο, αποτελεί η ανταποδοτικότητα και τίποτε άλλο, και, πάντως, όχι τα μικροπολιτικά συμφέροντα ή το λεγόμενο «πολιτικό κόστος» που, ενδεχομένως, θα προέκυπτε από την εφαρμογή του πιο πάνω κριτηρίου.

Άλλωστε, οι προϋφιστάμενες αποκλίσεις του υπ’ όψιν τέλους οφείλοντο στη διαφορετική ποιότητα των σχετικώς παρεχομένων υπηρεσιών από τους τότε ξεχωριστούς δήμους, διαφοροποίηση όμως που σήμερα εξέλιπε, αφού η ποιότητα των σχετικώς παρεχομένων υπηρεσιών είναι η αυτή σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του ενιαίου Δήμου.

2. Ότι, σύμφωνα με την 45/10 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ (συνημμένο 4), είναι δυνατή η ανά Δημοτική Κοινότητα διαφοροποίηση του υπ’ όψιν ενιαίου τέλους, σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότηταςανάλογα ιδίως με την έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της.

Όπως, όμως, προκύπτει και από την άνω Εγκύκλιο, «η απόφαση καθορισμού των συντελεστών πρέπει να είναι αιτιολογημένη, με παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων και αναλυτική εκτίμηση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών».

Εφ’ όσον, λοιπόν, διαφοροποιείται το εν λόγω τέλος ανά Δημοτική Κοινότητα, θα έπρεπε η διαφοροποίηση αυτή να είναι ειδικά αιτιολογημένη, με παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων και αναλυτική εκτίμηση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών ανά Δημοτική Κοινότητα.

Ο προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών ενιαία, για ολόκληρο το Δήμο, δεν αποτελεί αιτιολογία της εν λόγω διαφοροποίησης, αφού δεν αιτιολογεί γιατί ο κάτοικος της μιάς Δημοτικής Κοινότητας  πρέπει να πληρώνει περισσότερα από τον κάτοικο της άλλης.

Τέτοιος προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών ανά Δημοτική Κοινότητα δεν υφίσταται εν προκειμένω, συνεπώς η εν θέματι διαφοροποίηση τελών είναι παντελώς αναιτιολόγητη και, ως εκ τούτου, παράνομη.

Περαιτέρω όμως, διαβάζοντας κανείς και τις 110 σελίδες (!!!) του απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της 257/12-12-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (συνημμένο 5) δεν θα βρει καμμία απολύτως αναφορά σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση (ανά Δημοτική Κοινότητα) της «έκτασης και της συχνότητας παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας» που θα μπορούσε να «αιτιολογήσει», έστω και σε επίπεδο καφενειακής συζήτησηςπροσχηματικά και «για τα μάτια», την υπ’ όψιν διαφοροποίηση στο εν λόγω επιβληθέν τέλος.

Αντ’ αυτού, κατά τα ήδη εκτιθέμενα στην απορριφθείσα προσφυγή μας, επεκράτησαν απροκάλυπτα οι συμπαιγνίες, οι προσωπικοί υπολογισμοί, η μικροπολιτική πελατειακού χαρακτήρα καθώς και η «μέριμνα και η φροντίδα» για «το χωριό» και «τα ψηφαλάκια», με αποτέλεσμα, βεβαίως, το πλέον ωφελημένο «χωριό» να είναι αυτό του κ. Δημάρχου, το Κρυονέρι,  που επιβαρύνεται σχεδόν με τα μισά οικιακά τέλη από τα «χωριά» της Άνοιξης και της Δροσιάς (0,85 στο Κρυονέρι, 1,40 στην Άνοιξη και τη Δροσιά).

3. Ότι ο Δήμος,… «ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από την ανωτέρω Εγκύκλιο» (!!!) και στην προσπάθειά του να επιτύχει μιά πιο σταδιακή σύγκλιση στις τιμές των συντελεστών του τέλους καθαριότητας-φωτισμού, προβαίνει σε διατήρηση των χαμηλών συντελεστών και σε μειώσεις των υψηλοτέρων.

Το ότι, δήθεν,  ο Δήμος ακολούθησε τις οδηγίες της Εγκυκλίου 45/10 το αφήνουμε ασχολίαστο (Δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, που οι ελεγκτικές, υποτίθεται, αρχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής βαφτίζουν το κρέας σαν ψάρι).

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, παραπέμπουμε στα της παρ. 1 της παρούσης, με τη σημείωση ότι, ελλείψει πάσης νόμιμης αιτιολογίας, οι ελεγκτικές αρχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «δικαιολογούν» την απόρριψη της προσφυγής μας όχι κατ’ επίκληση νομίμων διατάξεων, όπως κατά νόμον υποχρεούνται, αλλά κατ’ επίκληση αυτών τούτων των ασχέτων με την νομιμότητα «δικαιολογιών» εκείνων που υπερψήφισαν την εν θέματι παράνομη απόφαση, καθαρά ρουσφετολογικού και πελατειακού χαρακτήρα.

4. Ότι από την 257/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την σχετική εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει ότι έχουν καταγραφεί αναλυτικά τα ποσά που συγκροτούν τα κονδύλια των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων για το έτος 2012 της αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της αναλογικής σχέσης μεταξύ εσόδων και εξόδων (για τις υπηρεσίες καθαριότητας) η οποία (αναλογική σχέση εσόδων-εξόδων) προσδιορίζει, εν τέλει, την ανταποδοτικότητα του συγκεκριμένου τέλους.

ΟΥΔΕΝ ΑΝΑΛΗΘΕΣΤΕΡΟΝ !!! Και τούτο διότι η «σχετική εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής»πετάχτηκε, κυριολεκτικά, στο καλάθι των αχρήστων.

Η σχετική εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περιλαμβάνεται αυτούσια στο οικείο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό (συνημμένο 5), στις σελίδες 13 έως και 28.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή (228/2011), οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2012 προϋπολογίζονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 7.668.086,34 ευρώ (βλέπετε σελίδες 18-19 συνημμένο 5).

Η εξασφάλιση του πιο πάνω ποσού (ακριβώς), ως αντιστοίχου εσόδου έτους 2012, προϋπολογίζεται επί τη βάσει του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 (βλέπετε σελίδα 16 συνημμένου 5).

Κατά ταύτα, η αντιστοιχία εσόδων-εξόδων, ήτοι η ανταποδοτικότητα (σε επίπεδο Δήμου τουλάχιστον), θα υπήρχε (τυπικά έστω, σύμφωνα με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα-έξοδα) αν είχαν εγκριθεί (έστω και ανισοβαρώς σε ό,τι αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες) τα σχετικά έσοδα επί τη βάσει των ανά Δημοτική Κοινότητα συντελεστών (του τέλους καθαριότητας-φωτισμού) του εν λόγω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ, όπως τα είχε προϋπολογίσει η Οικονομική Επιτροπή.

ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ. Δεν εγκρίθηκαν οι (ανά Δημοτική Κοινότητα) συντελεστές του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ, όπως τους είχε εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή, αλλά άλλοι, εντελώς διαφορετικοί (βλέπετε σελίδα 8 συνημμένου 3).

Έτσι, μετά την πιο πάνω διαφοροποίηση στους συντελεστές που είχε εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα προκύπτουν από τον αμέσως παρακάτω παρατιθέμενο πίνακα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ                                                     ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ         ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ           ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΕΣΟΔΑ                ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΑ     ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΕΣΟΔΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ       ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ    ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ       ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ    ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ    ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ         587.009                1,00              587.009.00           685.162               2,30          1.575.872,60
ΑΝΟΙΞΗ                    331.831                1,40              464.563,40           150.318               2,30             450.954,00
ΔΙΟΝΥΣΟΣ                623.498                1,29              804.312,42           274.497               1,70             466.644,90
ΔΡΟΣΙΑ                    585.765                1,40              820.071,00              34.203               3,00             102.609,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙ                325.981                 0,85             277.083,85            607.616               1,99          1.209.155,84
ΡΟΔΟΠΟΛΗ              121.980                1,30              158.574,00                7.434               3,00               22.302,00
ΣΤΑΜΑΤΑ                  204.242                1,00              204.242,00              32.537               3,00               97.611,00

ΣΥΝΟΛΑ                                                                   3.315.855,67                                                        3.925.149,34

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 3.315.855,67+3.925.149,34=7.241.005,01€

Κατόπιν τούτων, εν όψει του γεγονότος ότι, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, προϋπολογίζεται εν προκειμένω δαπάνη ύψους 7.668.086,34€, προκύπτει ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 7.668.086,34-7.241.005,01=427.081,33€.

Έχει σημασία εδώ, και πρέπει να το (ξανά)υπογραμμίσουμε, όπως επράξαμε  και  στην  απορριφθείσα  προσφυγή μας, ότι το οφθαλμοφανές έλλειμμα αυτό,  που  προκύπτει από τη διαφορά  προϋπολογιζομένων  εσόδων – εξόδων του ανταποδοτικού (;;;) τέλους καθαριότητας – φωτισμού, ήταν ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ (!!!)

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα συνημμένα 3 και 5, η πρόταση που ψηφίστηκε για τους πιο πάνω συντελεστές ήταν των δημοτικών συμβούλων Μπιτάκου-Παπαβασιλείου, οι οποίοι, ως εκ τούτου, όχι μόνον εγνώριζαν το ύψος του πιο πάνω ελλείμματος (όπως είναι φυσικό, αφού, εν επιγνώσει τους, πρότειναν τον συγκεκριμένο μη σύννομο προϋπολογισμό) αλλά, επί πλέον, ομολογούν δημοσίως και ευθαρσώς, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι η πρόταση τους συνεπάγεται «ένα έλλειμμα περίπου 500.000 ευρώ» (ο πρώτος) και ότι το έλλειμμα αυτό είναι της τάξης των 400.000 ευρώ (ο δεύτερος). (βλέπετε σελίδες 84, 85 συνημμένου 5).

Ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος απέσυρε όχι μόνον την ιδική του αλλά και την υπηρεσιακή(!!!) πρόταση (βλέπετε σελίδα 105 συνημμένου 5) και προσεχώρησε στην πρόταση των Μπιτάκου-Παπαβασιλείου (προφανής η συμπαιγνία) ομολογεί ότι η (τελικώς εγκριθείσα) πρόταση των Μπιτάκου-Παπαβασιλείου συνεπάγεται έλλειμμα της τάξης των 450.000 ή 500.000 ευρώ (βλέπετε σελίδα 103 συνημμένου 5).

Εν τοιαύτη περιπτώσει, είναι, πράγματι, απίστευτη η εν προκειμένω στάση των ελεγκτικών, υποτίθεται, αρχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία «δεν καταλαβαίνει τίποτε» και αποφαίνεται, με το «έτσι θέλω», ότι «καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της αναλογικής σχέσης μεταξύ εσόδων και εξόδων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και η οποία (αναλογική σχέση) προσδιορίζει, εν τέλει, την ανταποδοτικότητα του συγκεκριμένου τέλους» (!!!).

Εδώ, όχι μόνον είναι οφθαλμοφανές, αλλά και οι ίδιοι αυτοί που πρότειναν τα συγκεκριμένα τέλη ομολογούν «στα ίσα» ότι ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων είναι ελλειμματικός. Το γεγονός αυτό το υπογραμμίζουμε και το επισημαίνουμε στην προσφυγή μας, αλλά «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα». Οι ελεγκτικές αρχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφαίνονται ότι υπάρχει … «αναλογική σχέση» μεταξύ εσόδων και εξόδων που προσδιορίζει την …. ανταποδοτικότητα (!!!). Αυτού του είδους η απαράδεκτη μεθόδευση αποτελεί τον κανόνα αντιμετώπισης των προσφυγών μας.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, όμως, η υπόθεση προσφυγών-απορρίψεων τείνει να εξελιχθεί σε φαρσοκωμωδία. Γι’ αυτό, θεωρούμε ότι η Επιτροπή Σας έχει υποχρέωση να καλέσει κατά την εκδίκαση της παρούσης ενώπιον Σας την κα Ξιφαρά και τον κ. Λιακόπουλο, υπεύθυνους για την απόρριψη της προσφυγής μας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις: Που την διαπίστωσαν, που την βρήκαν την αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και εξόδων που προσδιορίζει την ανταποδοτικότητα, δεδομένου και ότι διατείνονται ότι ο σχετικός έλεγχος «καθίσταται δυνατός»; Έλεγξαν τα προϋπολογιζόμενα σχετικά έσοδα-έξοδα της τελικώς εγκριθείσης πρότασης Μπιτάκου-Παπαβασιλείου και βρήκαν ότι είναι ισοσκελισμένα; Ας έρθουν ενώπιον Σας, να Σας (και μας) το εξηγήσουν.

Ή, μήπως, διερωτώμεθα, οι ελεγκτικές αρχές, επειδή φέρουν τον προσδιορισμό «ελεγκτικές», δικαιούνται να λένε ανέλεγκτα ανακρίβειες, συγκαλύπτοντας (ουσιαστικά) τα παράνομα ρουσφέτια, όπως συνέβη και με την άλλη περίπτωση (για την οποία επίσης έχουμε προσφύγει ενώπιον Σας) της παράνομης και ρουσφετολογικής διαγραφής νομίμως βεβαιωμένων δημοτικών τελών;

Προς αποφυγήν εσφαλμένων εντυπώσεων, θέλουμε στο σημείο αυτό να προβούμε στην κάτωθι δήλωση:

Δεν είμεθα αφελείς. Γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας (ή, ορθότερα, μη λειτουργίας) των ελεγκτικών αρχών, γενικά, όπως ακριβώς τον γνωρίζουν και τον βιώνουν όλοι οι έλληνες πολίτες. Γνωρίζουμε, και εμείς, το παγκοίνως γνωστό ότι, αν λειτουργούσαν στοιχειωδώς αποτελεσματικά οι ελεγκτικές αρχές, η Ελλάδα δεν θα ήταν Ψωροκώσταινα.

Ποτέ όμως δεν γνωρίζει κανείς στα σίγουρα. Καμιά φορά ο διάολος σπάει το ποδάρι του (τουλάχιστον έτσι θέλουμε να ελπίζουμε).

Τέλος, εφ’ όσον οι ελεγκτικές αρχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προβαίνουν, ως μη ώφειλαν σύμφωνα με το νόμο, σε κρίσεις ουσίας, δικαιολογώντας τ’ αδικαιολόγητα με το πρόσχημα της «σταδιακής σύγκλισης» των τελών, εμείς απαντάμε ως εξής:

Κατ’ αρχήν, αν πράγματι, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Διονύσου ήθελε τη «σταδιακή σύγκλιση», ώφειλε να την έχει ξεκινήσει το έτος 2011 και όχι το 2012. Και, εν πάσει περιπτώσει, για να εξισωθεί ο συντελεστής 0,85 του Κρυονερίου με τον συντελεστή 1,40 της Άνοιξης και της Δροσιάς, πόσα χρόνια (ή μήπως αιώνες) πρέπει να περάσουν; Μήπως μπορούν ο κ. Λιακόπουλος και η κα  Ξιφαρά  να απαντήσουν στο πιο πάνω ερώτημα;

Η ιδική μας θέση εν προκειμένω είναι ότι, ενόσω οι ελεγκτικές αρχές υποθάλπουν (ουσιαστικά) τον πελατειακό χαρακτήρα που διέπει την ασκούμενη πολιτική, αντίθετα με το νόμο, η «σταδιακή σύγκλιση» θα είναι ότι και η «ήπια προσαρμογή». Δηλαδή, ένα πρόσχημα συνεχούς κοροϊδίας, προκειμένου να διαιωνίζεται η παρανομία.

Επειδή, ως δημοτικοί σύμβουλοι, κάτοικοι και δημότες του Δήμου Διονύσου, νομιμοποιούμεθα στην υποβολή της παρούσης, που είναι εμπρόθεσμη.

Επειδή ελλείπει παντελώς πάσα νόμιμος αιτιολογία διαφοροποίησης των εν θέματι ανταποδοτικών τελών καθαριότητος-φωτισμού, από δημοτική κοινότητα σε δημοτική κοινότητα, με αποτέλεσμα η υπ’ αρ. 257/12-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου να στερείται νομιμότητας, ως μη νόμιμα αιτιολογημένη (και, μάλιστα, μη ειδικώς αιτιολογημένη).

Επειδή, εν όψει της άνω παντελούς ελλείψεως νομίμου αιτιολογίας, παραβιάζεται βάναυσα τόσο η αρχή της ανταποδοτικότητας-αναλογικότητας (ίδια χρηματική παροχή για ίδια αντιπαροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα) όσο και η αρχή της ίσης μεταχείρισης (ίδια αντιμετώπιση των δημοτών ενός και του αυτού Δήμου), στερουμένης έτσι της ίδιας πιο πάνω απόφασης από το στοιχείο της νομιμότητας.

Επειδή, βάσει της ίδιας πιο πάνω απόφασης, προκύπτει (κατά τα της παρ. 4 της παρούσης) ελλειμματικός προϋπολογισμός (και μάλιστα ομολογημένος) εσόδων-εξόδων έτους 2012, σε ό,τι αφορά τα υπ’ όψιν ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισμού, ύψους 427081,33 ευρώ, παραβιαζομένης έτσι, παρανόμως, και για το λόγο αυτό, της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Επειδή, κατά τα ήδη αναλυτικώς προεκτεθέντα, το αιτιολογικό της βαλλόμενης απόφασης είναι από προσχηματικό έως και αναληθές, σε κάθε δε περίπτωση, νομικά διάτρητο, αφού δεν απαντά στο καίριο εν προκειμένω ζήτημα, βάσει ποίας νόμιμης ειδικής αιτιολογίας διαφοροποιούνται τα εν προκειμένω ανταποδοτικά τέλη από δημοτική κοινότητα σε δημοτική κοινότητα, ούτε αιτιολογεί τον αυθαίρετο και αναληθή ισχυρισμό ότι, δήθεν, υπάρχει αναλογική σχέση προϋπολογιζομένων εσόδων-εξόδων που προσδιορίζει την ανταποδοτικότητα, σε αντίθεση με εμάς, πουαποδεικνύουμε ότι ο εν θέματι προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός (και μάλιστα εκ προθέσεως και ομολογημένα), και ότι, συνεπώς τα περί ανταποδοτικότητας τυγχάνουν αναληθή.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγουμε ενώπιον Σας και αιτούμεθα την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ως πλήρως αυθαίρετης, μη νόμιμα αιτιολογημένης (άλλως «αιτιολογημένης» κατά τρόπο προσχηματικό είτε με έρεισμα αναληθείς ισχυρισμούς) και, εν τέλει, παράνομης.

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: